Adatgyűjtés és feldolgozás az Ablánc-patak makrogerinctelen faunájáról

Juhász István
9747 Vasszilvágy, Ady E. u. 15., e-mail: juhasz.isti@freemail.hu

I. Juhász: Data acquisition and processing about the macroinvertebrate fauna of Ablánc-stream
I have researched the macroinvertebrate fauna of Ablánc-stream in three sampling reach in 2006 and 2007. I have found 39 taxons of 14 invertebrate orders. I have researched the connection the fauna and the bedmorfology, furthermore the MMCP (the Hungarian BMPW) water quality class, and finally the features of the Fauna Aquatica Austriaca. The results were been good in every respect; the natural processes succeed in the stream ecosystem.

   A 2007-ben íródott diplomadolgozatom keretében két éven keresztül vizsgáltam az Ablánc-patakot, ami elsősorban a patak medermorfológiájára és a makrogerinctelen faunájára terjedt ki. Az alábbiakban a vizsgálat faunisztikai eredményeit mutatom be.
Célom az volt, hogy felmérjem a patak ökoszisztémáját lehetőleg minél több oldalról, ezáltal megvizsgáljam természetességét valamint, hogy feltárjam a veszélyeztető tényezőket és a szennyező forrásokat, ezen a Natura 2000-es területen.
   A vizsgálat a patak Tömörd alatti folyására terjedt ki, itt jelöltünk ki 3 állandó mintavételi szakaszt. Az első a Fenyves-patak az Ablánc-patakba torkollási szakasza, a második a régi ablánci malom gátja alatti szakasz és a harmadik a Szombathely-Sopron vasútvonal hídját követő fahíd alatti szakasz volt (1. ábra).

1. ábra. Mintavételi szakaszok az Ablánc-patakon

   2006-ban havi gyakorisággal vettem kvalitatív mintákat, míg 2007-ben egyszer kvantitatív mintát is gyűjtöttem. A mintázást kézi hálóval végeztem, és 70 v/v% etanol oldatban tartósítottam. A makrogerinctelenek előhatározását én, míg a pontosítását konzulensem dr. Andrikovics Sándor végezte. A kvalitatív adatokat a három szakaszra vonatkozóan az 1-es és 2-es táblázatok tartalmazzák, kiegészítve az Ablánci-réti szakaszon vett egyszeri mintavételem eredményeivel. Ez a patakszakasz réti környezetben található, szemben a többivel, ahol a patak erdőben folyik.
   A faunisztikai adatokat többféle statisztikával és kiértékelési eljárással vizsgáltam meg, így cluster analízissel a patak tavacska és zúgó szekvenciáinak (a szakaszok hasonló áramlási tulajdonságú részei) és az ott előforduló makrogerinctelen faunák kapcsolatát.
A különböző szakaszok azonos szekvenciái között a cluster analízis erős kapcsolatot mutatott ki 6 medermorfológiai jellemző és a felszíni vízsebesség adatok alapján. A szekvenciák és az ottani faunák között viszont nem sikerült olyan szoros kapcsolatot találnom, mint a középhegységi patakok esetében kimutattak. Ezt a folyóvízi folytonosság elvének a vártnál nagyobb érvényesülésével, a patak alacsony tengerszintfeletti magassága, valamint a vizsgálatba bevont kvantitatív mintavétel alacsony számával (szakaszonként kettő, szekvenciánként három) és az esetleges hibáival tudom magyarázni. A szakaszokon megtalált taxonokat besoroltam a MMCP (Magyar Makrogerinctelen Családok Pontrendszere) rendszerbe, és kiszámoltam az általuk indikált vízminőségi osztályt, kétféle adatsorból. Egyrészt a 2007. március 11.-én végzett mintavétel adatsorából, és a 2006-2007-es összes mérés eredményéből, ezek eredményét mutatja a 3. táblázat.
 
 

Mintavételi helyek Szapáry erdő Malom-gát Vasúti-híd Ablánci-rét
Taxák (tudományos név) Taxák (magyar név) Összesítés
S: Plathyhelmintes Laposférgek  
R: Turbellaria Örvényférgek        
Cs: Dendrocoelidae  Hármasbelűek        
Dendrocoelum lacteum Tejfehér planária   + +  
S: Annelida Gyűrűsférgek  
R: Oligochaeta Kevéssertéjüek + + + +
Cs: Lumbricidae Földigiliszta-félék         
Allolobophora dubiosa Mocsári giliszta +      
R: Hirudinea Piócák       +
S: Mollusca Puhatestűek  
R: Bivalvia Kagylók        
Cs: Pisidium Borsó kagylók     +  
CS: Unio Folyami kagylók        
Unio crassus Tompa folyami kagyló +  +    
S: Arthropoda Ízeltlábúak  
O: Crustacea Rákok  
R: Amphipoda Felemáslábú rákok        
Cs: Gammaridae Bolharákok        
Gammarus fossarum Közönséges bolharák + + + +
Gammarus roeselii Tüskés bolharák + + + +
R: Decapoda Tízlábúrákok        
Cs: Astacidae Édesvízi rákok         
Astacus astacus Folyami rák + +    
R: Isopoda Ászkarákok        
Cs: Asellidae Víziászkák        
Asellus aquaticus Közönséges víziászka   +   +
O: Insecta Rovarok  
R: Ephemeroptera Kérészek        
Cs: Heptageniidae Erezett kérészek        
Electrogena quadrilineata   +      
Electrogena ujhelyi     +    
R: Plecoptera Álkérészek        
Cs: Nemouridae Keresztesszárnyú álk.         
Nemoura cinerea Közönséges álkérész +     +
R: Coleoptera Bogarak        
Cs: Dytisciadea Csíkbogarak        
Platambus maculatus Tarka csíkbogár + + +  
Cs: Gyrinidae Keringőbogarak        
Gyrinus paykulli     +    
R: Megaloptera Vízi recésszárnyúak        
Cs: Sialidae Vízifátyolkák        
Sialis fuliginosa Barna recésfátyolka    +    

1. táblázat. A mintavételi szakaszokon talált taxonok I. 
 

Mintavételi helyek
Szapáry erdő
Malom-gát
Vasúti-híd
Ablánci-rét
Taxák (magyar név)
Taxák (magyar név)
Összesítés
R: Tichoptera
Tegzesek
 
 
 
 
Cs: Hydropsychidae
Szövőtegzesek
 
 
 
 
Hydropsyche contubernalis
 
 
+
 
 
Hydropsyche angustipennis
 
+
+
 
 
Cs: Leptoceridae
Hosszúcsápú tegzesek 
 
 
 
 
Oecetis ochracea
 
 
 
+
 
Cs: Limnephilidae
Mocsári tegzesek
 
+
 
 
Anabolia sp.
 
+
 
 
 
Anabolia furcata
 
+
+
+
+
Halesus digitatus
 
+
 
 
 
Halesus radiatus
 
+
+
 
 
Limnephilus sp.
 
+
 
+
 
Limnephilus flavicornis
 
+
 
 
+
Potamophylax sp.
 
+
+
+
 
Potamophylax nigricornis
 
+
+
+
 
Sternophilax sp.
 
+
 
+
 
Stenophilax permixtus
 
+
+
 
 
R: Heteroptera
Poloskák
 
 
 
 
Cs: Gerridae
Molnárpoloskák
 
 
 
 
Gerris sp.
 
+
+
 
 
Cs: Hydrometridae
Vízmérő poloskák
 
 
 
 
Hydrometra stagnorum
Közönséges vízmérő p.
 
 
+
 
Cs: Nepidae
Víziskorpiók
 
 
 
 
Nepa cinerea
Közönséges víziskorpió
+
+
+
 
Cs: Notonectidae
Hanyattúszó poloskák
 
 
 
 
Notonecta glauca
Közönséges hanyattúszó p.
+
+
 
 
Cs: Veliidae
Vízicsuszkák
 
 
 
 
Velia sp.
 
+
 
+
 
R: Diptera
Kétszárnyúak
 
 
 
 
Cs: Chironomidae
Árvaszúnyogok
 
 
 
 
Orthocladiinae sp.
 
+
 
 
 
Cs: Simuliidae
Púpos szúnyogok 
+
 
 
 
Cs: Tabanidae
Bögölyök
+
+
 
 
Cs: Empididae
Táncoslegyek 
+
 
 
 

2. táblázat. A mintavételi szakaszokon talált taxonok II.


 
Idő
Összes szakasz
Szapáry-erdőben
Malomgát alatt
Vasúti híd alatt
2007.03.11.
Taxonszám
16
Taxonszám
11
Taxonszám
7
Taxonszám
6
Összpontszám
64
Összpontszám
43
Összpontszám
25
Összpontszám
25
TÁP
4,00
TÁP
3,91
TÁP
3,57
TÁP
4,17
VMI osztály
II. B
VMI osztály
III. A
VMI osztály
III. A
VMI osztály
II. B
2006-2007
Taxonszám
25
Taxonszám
17
Taxonszám
15
Taxonszám
10
Összpontszám
103
Összpontszám
70
Összpontszám
62
Összpontszám
42
TÁP
4,12
TÁP
4,12
TÁP
4,13
TÁP
4,2
VMI osztály
I. 
B-C
VMI osztály
II. A
VMI osztály
II. A
VMI osztály
II. B
3. táblázat. A vizsgálatok MMCP eredményei   A táblázatból kiderül, hogy egyszeri mintavétel csak ritkán pótolhat egy rendszeres minta sorozatot, valamint, hogy az egyes mintavételi szakaszok fajszegénysége vagy fajgazdagsága nem mindig tükrözi a teljes patak, vagy egy nagyobb szakaszának tényleges fajkészletét. Ha a konkrét eredményeket nézzük, kiderül, hogy a patak összesített vízminősége jónak mondható, ahogy az egyes szakaszoké is, kivéve a 3. szakaszt, ami kissé rosszabb. A 3. szakaszt több szennyező forrás is szennyezheti, valamint morfológiailag és mederanyag tekintetében is kevéssé változatos, mint a másik két szakasz.
   A faunisztikai adatok utolsó kiértékelésének alapja az osztrák Fauna Aquatica Austriaca összefoglaló tanulmány volt. Ebben a makrogerincteleneket három szempont alapján értékelik: funkcionális táplálkozási csoportok, szaprobitási (vízi ökoszisztéma lebontó képessége) jellemzők és longitudinális (a vízfolyás hossz-szelvénye szerinti) eloszlásuk szerint. A szempontok alapján pontokat rendelnek a fajokhoz és a fajok mintázata megadja a vizsgált jellemzők eloszlását a mintavételi szakaszokon és a vízfolyás egészén. Mivel nem álltak rendelkezésemre megfelelő abundancia (a fajok egyedszámának eloszlása) értékek, ezért nem a jellemzők mennyiségi arányát számítottam, hanem a fajok jellemzőinek arányát. Ezekre grafikusan megjelenítettem összesítve és külön az egyes mintavételi szakaszokra. Most az összesített grafikonokat mutatom be, utalva a másik grafikonokról leolvasható fontos folyamatokra.
   A funkcionális táplálkozási csoportok (2. ábra) közül sok volt a ragadozó (PRE), az aprító (SHR) és a detritusz (DET) fogyasztó, mellettük a borotválók (GRA) és az aktív szűrők (AFIL) találhatók még meg kisebb számban. Elvétve találtam passzív szűrőt (PFIL), parazitát (PAR) és be nem sorolható táplálkozásút (OTH), teljesen hiányoznak a minerálók (MIN) és a fatörmelék fogyasztók (XYL). A táplálkozási csoportok ilyen arányú megoszlása a fajok arányában megfelel az ilyen rendűséget mutató vízfolyásokra jellemző viszonyoknak.

2. ábra. Funkcionális csoportok
 
 
 

3. ábra. Szaprobitási jellemzők

   A szaprobitási jellemzők (3. ábra) eloszlása a ?-mezoszaprob jelleg uralmát mutatja mind a három szakaszon, de míg az elsőn az oligoszaprob jelleg felé, addig az utolsó két szakaszon a ?-mezoszaprob jelleg felé tolódik el szaprobitás jelleg grafikonja. Ez is megfelel a várakozásoknak, hiszen egyre több szervesanyag lebontásával kell számolni a vízfolyások torkolatához közeledve.

4. ábra. Longitudinális jellemzők

   A longitudinális jellemzők (4. ábra) közül a forrás tájékra jellemző fajok (EUC, HYC) inkább az első szakaszokon, míg a torkolatokra (EP, MP) és a tavakra (LIT) jellemző fajok inkább a második és a harmadik szakaszon jellemzőek, de mindenhol megtalálhatók. Mindhárom szakaszon megtalálhatók a tavakra jellemző fajok a torkolat felé növekvő mértékben, ezt a patak alacsony tengerszint feletti magasságával, valamint a tavacska-zúgó szekvenciák meglétével lehet magyarázni. Ez, valamint az előbb tárgyalt két jellemző is arra utal, hogy a patakon a természetes folyamatok uralkodnak és az antropogén folyamatokkal és zavarással szemben.
   Az eredmények alapján elmondható, hogy a patakban található makrogerinctelen taxonok, ha nem is a legérdekesebbek, de mindenképp egy különleges és helyileg egyedülálló ökoszisztéma tagjai.