A Kőszegi-hegységben végzett élőhely-térképezés néhány eredménye1

Keszei Balázs
9730 Kőszeg, Gyöp u. 10. keszeib@gmail.com

B. Keszei. Some results of the habitat mapping in Kőszeg Hills
According to our results the submontan and montan beech forests as well as hornbeam - oak forests were 80 per cent (2321 hectar) of the NATURA 2000 areas of Kőszegi Hills. The area proportion of the rest of the habitats does not attained the 1 per cent. From this the alder ones was an exception only.

Felmérési módszer

    A térképezés során a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kézikönyvében (KUN A. - MOLNÁR ZS., 1999) megadott módszertant követtük. A felmérés során légifotó és erdészeti térkép segítségével elkülönítettük a homogénnek tekinthető foltokat, majd a terepi bejárás során pontosítottuk határaikat és elkészítettük a jellemzésüket. A térképezés léptéke 1:10 000 méretarányú. A bejárás során rögzítettük a foltra jellemző élőhely-típust (Á-NÉR), a természetességi-degradáltsági értékét, a jellemző fajokat és az esetleges veszélyeztető tényezőket, illetve egyéb megjegyzéseket. Az élőhely-típusokat BÖLÖNI J – MOLNÁR Zs.– KUN A. – BIRÓ M (2007) munkája alapján, a közösségi jelentőségű (NATURA 2000) élőhely-típusok elnevezését a 275/2004. kormányrendeletnek megfelelően adtuk meg.
A munka terepi szakasza 2008-ban lezárult.

Vizsgált terület lehatárolása

    A vizsgált terület alapvetően megegyezik a HUON20002 kódszámú (Kőszegi-hegység), kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület határaival, de azokon a szakaszokon, ahol a NATURA 2000 terület határán kívül valamilyen szempontból fontosnak vélt élőhelyre akadtunk azt bevontuk a kutatási területbe. Az eredmények ismertetése során a teljes vizsgált terület adatait mutatjuk be, míg a közösségi jelentőségű élőhelyek értékelésekor kizárólag a NATURA 2000 területet elemeztük.

 
Á-NÉR Név Terület 

(ha)

%
A Hínárnövényzet . .
B Nádasok és mocsarak . .
C Forrásgyepek és tőzegmohás lápok . .
D Nedves gyepek és magaskórósok 21,45 0,49%
E Domb- és hegyvidéki gyepek 19,34 0,44%
F Szikesek . .
G Nyílt szárazgyepek . .
H Zárt száraz, félszáraz gyepek 0,60 0,01%
I Nem ruderális pionír növényzet . .
J Láp- és ligeterdők 56,06 1,28%
K Üde lomboserdők 2 192,88 50,02%
LY Sziklás erdők 5,37 0,12%
L,M Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok, cserjések 142,18 3,24%
N Fenyőelegyes erdők 196,33 4,48%
O Egyéb fátlan élőhelyek 32,43 0,74%
P Természetközeli, részben másodlagos gyep-erdő mozaikok 226,96 5,18%
R Másodlagos, illetve jellegtelen származékerdők és ligetek 470,60 10,74%
S Telepített erdészeti ültetvények és származékaik 669,59 15,27%
T Agrár élőhelyek 171,88 3,92%
U Egyéb élőhelyek 178,06 4,06%
Összesen: 4 383,73 100,0%
1. táblázat. A vizsgált terület élőhelyeinek megoszlása Á-NÉR főkategóriák szerint

A vizsgált területen előforduló élőhely típusok elterjedése, helyzete

    A Kőszegi-hegység magyarországi területe gyakorlatilag egybe esik a Kőszegi Tájvédelmi Körzet hegyvidéki részeivel. A védett 4 350,8 hektáron túl a felmért terület 4 383,73 hektár. A terület nagy része erdő, a fátlan élőhelyek aránya nem éri el a 2%-ot (ebből 1%-a természetes élőhely, a többi valamilyen származtatott gyep).
    A erdők közül a várakozásnak megfelelően az üde lombos erdők uralkodnak a legnagyobb területeken, 50%-nál kicsit nagyobb a részesedésük. Ezek többségében kevésbé degradált, természetes, vagy természetközeli élőhelyek. Azok az állományok sem tartoznak a rontott kategóriába, amelyek természetességét közepesnek ítéltük meg. Ezen esetek nagy részében az erdőalkotó fafajok kicsi száma, vagy feltűnő egykorúsága, a holtfa hiánya, színező elemek hiánya vagy valamely jellemzőnek gondolt szintezettségi szint csenevész kialakulás miatt kategorizáltunk így.
    Az erdők (láp- és ligeterdők, üde lomboserdők, sziklás erdők, fenyőelegyes erdők, másodlagos, illetve jellegtelen származékerdők és ligetek, telepített erdészeti ültetvények és származékaik) aránya a cserjések, és erdő-gyep mozaikok nélkül is több mint 80% (81,91%).
    A Kőszegi-hegység erdeinek alakulása – más magyar erdőkhöz hasonlóan – mindig jelentős mértékben függött a tulajdonostól, az erdészeti kezelésektől. 1945 előtt a hegységben Kőszeg város volt a legjobb gazda, a bükkösökre szálerdő gazdálkodást írtak elő. Az Eszterházy uradalom erdeiben mesterséges felújításokat alkalmaztak, míg Bozsok, Velem sok kistulajdonosa szinte kizsarolták erdeiket (KIRÁLY, 1997). 1989 után – az egyébként kívánatos újra magánosítás után – bekövetkezett az „erdők Trianonja” (RAKONCZAY ZOLTÁN ex verb., 1996). Az egybefüggő erdő területek jelentős része felszabdalódott, egységes kezelésük kérdésessé vált. Ennek az országos jelenségnek a következményei (még) nem érződnek a Kőszegi-hegység erdein.

A vizsgált területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek elterjedése

    Az eredményeink szerint a Kőszegi-hegység NATURA 2000-es területei közül mindössze a szubmontán és montán bükkösök (9130) valamint a gyertyános-tölgyesek (91G0) rendelkeznek igen jelentős területtel. Összességében 2321,1 hektárt borítanak, ami a közösségi jelentősékű területeknek majdnem 80 %-a. A többi élőhely típus területaránya nem éri el az 1%-ot. Ebből kivételt csak a égeresek (91E0) és az ún. potenciális élőhelyek képeznek.
    Nem olvasható ki a számadatokból, hogy mekkora azon élőhelyeknek a kiterjedtsége összesen, amelyek egy-egy előfordulásban csak néhány négyzetméteresek, így nem is térképezettek. Hasonlóan nehezen pontosítható a terület, ha az adott élőhelyek pl. mozaikolva másokkal, azoknál kisebb jelentőséggel, vagy területtel jelennek meg. Tipikusan ez a helyzet a csarabosokkal, amelyek kis területűek, erdőszéleken, kisavanyodott tisztásokon vannak jelen, a térképeken önálló foltként nem jelenek meg, bár összességében több figyelmet érdemelnének.
 

 
Kód Név Terület (ha) közösségi %-a teljes %-a
6210 Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia) 0,60 0,02% 0,01%
6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 2,96 0,10% 0,07%
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 17,65 0,61% 0,40%
6520 Hegyi kaszálórétek 19,34 0,67% 0,44%
9110 Mészkerülő bükkösök (Luzulo-Fagetum) 13,96 0,48% 0,32%
9130 Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) 1 132,21 38,97% 25,83%
9180 Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői 5,37 0,18% 0,12%
91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 56,06 1,93% 1,28%
91G0 Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal 1 188,90 40,92% 27,12%
Pot. Megfelelő kezelés esetén belátható időn belül (5-10 év) N2000 élőhely lehet 468,20 16,12% 10,68%
  Összesen: 2 905,2 100,0% 66,3%
2. táblázat. A területen előforduló közösségi jelentőségű élőhelyek kiterjedése és
%-os aránya az összes közösségi területhez és a teljes vizsgált területhez viszonyítva

IRODALOM
BÖLÖNI J – MOLNÁR Zs.– KUN A. – BIRÓ M (szerk.) (2007): Általános Nemzeti Élőhely- osztályozási Rendszer, Á-NÉR2007 –  Vácrátót, kézirat, 184 pp.
KIRÁLY G. (1997): A Kőszegi-hegység flóra és vegetáció-változásai az elmúlt 150  évben  – Tilia, 5: 322-353
Kun A. – Molnár Zs. (szerk.) Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer XI. Élőhely-térképezés – Scientia Kiadó, Budapest. 174 pp.

1 A munka elvégzését az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság támogatta, köszönet érte