A kőszegfalvi Abért-tó vegetációja és flórája (2012)

Keszei Balázs
9730 Kőszeg, Gyöp u. 10.,e-mail: keszeib@gmail.com

B. Keszei: Vegetation and flora of the Lake Abért, 2012
The article reports 161 observed plant species at the two artifical lakes were built in 2010.

Bevezetés
A Kőszeg-Lukácsháza térségében a Gyöngyös patakra tervezett árvízi vésztározó építése 2010. október 12-én fejeződött be. Az építkezés során kialakított töltésekhez szükséges földmennyiség kitermelésének helyén alakította ki a kivitelező az osztott vízfelületű kőszegfalvi Abért-tavat (KEF 8665.1). Az I. jelzésű északi rész ~9 ha, a II. (déli) vízfelület ~16 ha kiterjedésű.
Az újonnan létrehozott élőhelyeket gyorsan birtokba vette a természet, megjelentek a vízhez kötődő állat és növényfajok. Két védett növényfaj jelenlétét is sikerült bizonyítani (fehér tündérrózsa és vízi tündérfátyol).
Jelen dolgozatban a 2012-ben tapasztalható vegetációs viszonyokat és az év során rögzített fajlistát, mint alapvetésként, későbbi munkák kiinduló és/vagy összehasonlító pontjaként kívánjuk rögzíteni.

Anyag és módszer
2012-ben a vegetációs időszak kezdetétől havi rendszerességgel (nyáron gyakrabban) került sor területbejárásra október 14-ig. A megfigyelt terület határaként a tó külső töltésén végig futó földút középvonalát jelöltük ki. A szigetekre (3) nem terjedt ki a felmérés, szemelőtt tartva az itt költő és táplálkozó vízimadarak háborítatlanságát. A vegetációs egységek elkülönítésében az Á-NÉR 2007 (BÖLÖNI et al., 2007) kategorizálását tekintettük mérvadónak.

Vegetáció
A vizsgált területen változatos természetességű vízi és alacsony természetességű szárazföldi élőhelyek alakultak ki 2012. évi vegetációs időszak végéig.
A1 - Állóvízi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár
A Lemnetum minoris – apró békalencse-hínár társulás egyfajú állományi az I. tó északi kevésbé szélfodrozta parti zónáiban, kifejezetten a nyári időszakban váltak jellemzővé.
A23 - Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános (láptavi) hínár
A Nymphaeetum albo-luteae – tündérrózsa–vízitök hínár fehér tündérrózsás szubasszociációja (nymphaeetosum albae) mindkét tórészletben előfordul. Kiterjedése csak néhány négyzetméter. Természetessége és eredete szempontjából kételyek merültek fel, mivel virágzó tündérrózsa példányok mindegyike enyhén halvány rózsaszín virágokat nevelt. A közeli lakott területek kerti tavaiban is előfordulhatnak rózsaszín virágú hibridek. Vas megyében a Rába egyes holtágaiban ismertek természetes előfordulások, de a Kőszegi-hegység előterére nézve mindenképen új faj a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba). Védett növény, eszmei értéke 5000 Ft.
A3a - Áramlóvízi, (nagylevelű) békaszőlős, tündérfátylas hínár
A Potamogetum natantis – úszó békaszőlő-hínár és a Myriophyllo-Potamogetum – süllőhinaras békaszőlő-hínár mind két tórészlet legjellemzőbb két nyíltvízi társulásává vált 2012 nyarán. A sekély vizű, jelentősen felmelegedő (25-27 oC) tavak, a tápláló Gyöngyös alacsony vízállása miatt kedvező lehetőséget nyújtottak e társulások terjeszkedéséhez.  Az úszó békaszőlős kisebb foltokban jelent meg és a monodomináns faja (Potamogeton natans) mozaikolt a süllőhinarassal, amelynek uralkodó fajai az óriási tömegben virágzó füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum) valamint az egyes békaszőlőfajok (Potamogeton crispus, Potamogeton gramineus). A asszociációk elviselik a hínáraratást, de nehezen tűrik a vízszintváltozásokat.A hínarasodás egyes helyeken oly mértékűvé vált, hogy a fiatal récefiókák nem tudtak úszni, hanem szinte szaladtak a vízfelszínen. Főleg esztétikai okokra hivatkozva illetékes (vízügyi, környezetvédelmi, természetvédelmi, halászati) szakemberek egyeztetése alapján 2013-ban a vegetációs időszak kezdete előtt amurt telepítenek a tavakba…(NÉMETHY,  2012).
Nymphoidetum peltatae – Tündérfátyol-hínár: Lassú áramlási körülmények között alakult ki az I. tórész vizét biztosító tápcsatornában. A nyár folyamán maximális kiterjedése két állományban összességében elérte 15-20 m2 kiterjedést. A tündérfátyol (Nymphoides peltata) eddig Vas megye területén nem került elő – ismereteink szerint – itt új faj. Védett, eszmei értéke 5 000 Ft.
B1a – Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások
A Phragmitetum communis – nádas és a Typhetum latifoliae – széleslevelű gyékényes is valójában csak a partszegélyen és töredékesen jelenik meg. Összes kiterjedése sem több néhányszor tíz négyzetméternél, terjedése azonban várható.
B2 - Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet
Veronico-Glycerietum notatae: A fodros harmatkásás alacsony növésű, laza állományokat alkot a tápcsatornában. Jellemző fajai a deréce veronika (Veronica beccabunga), a fodros harmatkása (Glyceria notata), a pántlikafű (Phalaris arundinacea). 2012-ben a társulás még özönnövényektől mentes volt, bár a tápcsatornában megjelent az indiai nenyúljhozzám (Impatiens glandulifera).
B3 - Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak
Alismato-Eleocharitetum: A hídőrös mocsári csetkákás kis kiterjedésben a I. víztér nyugati partján fordul elő. Kevés fajú, vízi hidőr (Alisma plantago-aquatica), mocsári csetkákka (Eleocharis palustris), alacsony füzény (Lythrum hyssopifolia) a gyakoribb fajai.
BA - Csatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok
Az Abért-tó és az érintett csatornák minden olyan szegély élőhelye ide sorolható, amelyek kevésbé természetesek, nincsenek karakterfajaik, a szukcesszió kezdeti szakaszával jellemezhetőek. A vidrakeserűfű (Polygonum amphibium) nyíltvizi formája mindkét víztesten jellemző növény. További fajai közül kiemelhető a kis csoportokban megjelenő zsióka (Bolboschoenus maritimus) mellett a vízi mételykóró (Oenanthe aquatica) és a dárdás csukóka (Scutellaria hastifolia).
OB – Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok
Ide tartoznak azok az üde fátlan élőhelyek, amelyek természetközeli élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be. A jellegtelenség oka igen sokféle lehet. Itt említjük a jellegtelen üde réteket (Alopecurus, Dactylis, Agrostis, Agropyron fajok uralta jellegtelen gyepek), továbbá az elgyomosodott, pl. fodros lórom (Rumex crispus) dominálta magaskórósok is.
OC – Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok
A töltések, gátak növényzete tartozik ide. Jellemzően kevert fajkészletű, gyakrabban teljesen generalista fajok (pl. Festuca rupicola, Elymus repens, Lolium perenne) uralta, gyakran gyomos, zavart vagy másodlagos szárazgyepek.
OD – Lágyszárú özönfajok állományai
Magas aranyvessző (Solidago gigantea) által uralt terület. Sokfele jelen van a vízpart és töltésoldal között. A nyári kétszeri kaszálás jelentős mértékben visszaszorította állományait.

Flóra
A terület flóráját az alábbi 161 faj listájával szeretném jellemezni:
 

 
Tudományos név
Magyar név
Acer negundo
Zöld juhar
Achillea millefolium
Közönséges cickafark
Agrostis stolonifera
Fehér tippan
Alisma plantago-aquatica
Vízi hídőr
Alnus glutinosa
Enyves éger
Alopecurus geniculatus
Gombos ecsetpázsit
Alopecurus pratensis
Réti ecsetpázsit
Amaranthus retroflexus
Szőrös disznóparéj
Ambrosia artemisiifolia
Ürömlevelű parlagfű
Anagallis arvensis
Mezei tikszem
Anthemis cotula
Nehézszagú pipitér
Apera spica-venti
Nagy széltippan
Arabidopsis thaliana
Közönséges lúdfű
Arctium lappa
Közönséges bojtorján
Arctium tomentosum
Pókhálós bojtorján
Arrhenatherum elatius
Franciaperje
Artemisia vulgaris
Fekete üröm
Bidens tripartita
Subás farkasfog
Bolboschoenus maritimus
Sziki zsióka 
Bromus sterilis
Meddő rozsnok
Calamagrostis epigeios
Siska nádtippan
Calystegia sepium
Felfutó sövényszulák
Campanula patula
Terebélyes harangvirág
Capsella bursa-pastoris
Közönséges pásztortáska
Carduus acanthoides
Útszéli bogáncs
Carex remota
Ritkás sás
Centaurea cyanus
Kék búzavirág
Centaurea jacea
Réti imola
Centaurium erythraea
Kisezerjófű
Cerastium arvense
Parlagi madárhúr
Chenopodium album
Fehér libatop
Cichorium intybus
Mezei katángkóró
Cirsium arvense
Mezei aszat
Cirsium vulgare
Közönséges aszat
Clinopodium vulgare
Közönséges borsfű
Conium maculatum
Foltos bürök
Convolvulus arvensis
Apró szulák
Conyza canadensis
Kanadai betyárkóró
Crepis biennis
Réti zörgőfű
Crepis rhoeadifolia
Pipacslevelű zörgőfű
Crepis tectorum
Hamvas zörgőfű
Dactylis glomerata
Csomós ebír
Daucus carota
Vadmurok
Deschampsia caespitosa
Gyepes sédbúza
Echinochloa crus-galli
Közönséges kakaslábfű
Eleocharis palustris
Mocsári csetkáka
Elymus repens
Közönséges tarackbúza
Epilobium obscurum
Sötétzöld füzike
Epilobium tetragonum
Négyélű fűzike
Equisetum arvense
Mezei zsurló
Erigeron annuus
Ligeti seprence
Erysimum cheiranthoides
Violás repcsény
Eupatorium cannabinum
Ligeti sédkender
Fallopia convolvulus
Szulákkeserűfű
Festuca arundinacea
Nádképű csenkesz
Festuca pratensis
Réti csenkesz
Festuca rupicola
Barázdált csenkesz 
Filago lutescens
Sárgás penészvirág
Galium album
Felálló galaj
Galium parisiense
Párizsi galaj
Glyceria notata
Fodros harmatkása
Gypsophila muralis
Mezei fátyolvirág
Holcus lanatus
Pelyhes selyemperje
Hypericum perforatum
Közönséges orbáncfű
Impatiens glandulifera
Bíbor nebáncsvirág
Juncus articulatus
Fülemüleszittyó
Juncus conglomeratus
Csomós szittyó
Juncus effusus
Békaszittyó
Juncus inflexus
Deres szittyó
Juncus tenuis
Vékony szittyó
Knautia arvensis
Mezei varfű
Lactuca serriola
Keszegsaláta
Lamium purpureum
Piros árvacsalán
Lathyrus pratensis
Réti lednek
Lathyrus sylvestris
Erdei lednek
Lemna minor
Apró békalencse
Leontodon autumnalis
Őszi oroszlánfog
Ligustrum vulgare
Vesszős fagyal
Lolium multiflorum
Olaszperje
Lolium perenne
Angolperje
Lotus corniculatus
Szarvas kerep
Lycopus europaeus
Vízi peszérce
Lythrum hyssopifolia
Alacsony füzény
Lythrum salicaria
Réti füzény
Malva sylvestris
Erdei mályva
Medicago lupulina
Komlós lucerna
Medicago sativa
Takarmány lucerna
Melilotus albus
Fehér somkóró
Melilotus officinalis
Orvosi somkóró
Mentha arvensis
Mezei menta
Mentha longifolia
Lómenta
Myosotis ramosissima
Borzas nefelejcs
Myosoton aquaticum
Közönséges vízicsillaghúr
Myriophyllum spicatum
Füzéres süllőhínár
Najas marina
Nagy tüskéshínár
Nymphaea alba
Fehér tündérrózsa
Nymphoides peltata
Vízi tündérfátyol
Oenanthe aquatica
Vízi borgyökér 
Oenothera biennis
Parlagi ligetszépe
Oxalis stricta
Felálló madársóska
Panicum ruderale
Törékeny köles
Papaver rhoeas
Pipacs
Pastinaca sativa
Termesztett pasztinák
Peplis portula
Heverő tócsahúr
Persicaria amphibia
Kétéltű keserűfű 
Persicaria dubia
Szelíd keserűfű
Persicaria hydropiper
Borsos keserűfű
Phalaris arundinacea
Nádképű pántlikafű
Phragmites australis
Közönséges nád
Picris hieracioides
Közönséges keserűgyökér
Plantago lanceolata
Lándzsás útifű
Plantago major
Nagy útifű
Plantago media
Közepes útifű 
Poa pratensis
Réti perje
Polygonum aviculare
Madár-porcsinkeserűfű
Populus x canescens
Szürke nyár
Potamogeton crispus
Bodros békaszőlő
Potamogeton gramineus
Fűlevelű békaszőlő
Potamogeton natans
Úszó békaszőlő
Potentilla anserina
Libapimpó
Prunella vulgaris
Közönséges gyíkfű
Quercus robur
Kocsányos tölgy
Ranunculus acris
Réti boglárka 
Reseda lutea
Vad rezeda
Rorippa × anceps
Heverő kányafű
Rorippa sylvestris
Erdei kányafű
Rumex crispus
Fodros lórom
Salix alba
Fehér fűz
Salix matsudana ssp tortuosa
Spirális fűz
Schoenoplectus tabernaemontani
Kötő káka
Scutellaria hastifolia
Dárdás csukóka
Setaria pumila
Fakó muhar
Silene alba
Fehér mécsvirág
Silene vulgaris
Hólyagos habszegfű 
Solidago gigantea
Magas aranyvessző
Sonchus arvensis
Mezei csorbóka
Sonchus oleraceus
Szelíd csorbóka
Stachys palustris
Mocsári tisztesfű
Stellaria media
Közönséges tyúkhúr
Symphytum officinale
Fekete nadálytő
Taraxacum officinale
Pongyola pitypang 
Trifolium arvense
Tarlóhere 
Trifolium aureum
Zörgő here
Trifolium hybridum
Korcs here
Trifolium pratense
Réti here
Trifolium repens
Fehér here
Trifolium rubens
Pirosló here
Tripleurospermum perforatum
Kaporlevelű ebszékfű
Tussilago farfara
Lókörmű martilapu
Typha latifolia
Széleslevelű gyékény 
Urtica dioica
Nagy csalán
Verbascum blattaria
Molyűző ökörfarkkóró
Verbascum chaixii subsp. austriacum
Osztrák ökörfakkóró
Veronica beccabunga
Deréce veronika
Veronica persica
Perzsa veronika
Veronica scutellata
Pajzsos veronika
Veronica serpyllifolia
Kakukk veronika
Vicia cracca
Kaszanyűg bükköny
Vicia tetrasperma
Négymagvú bükköny
Vicia villosa
Szöszös bükköny
Zannichellia palustris
Mocsári tófonal
Irodalom
BÖLÖNI J. – MOLNÁR ZS. – KUN A. – BIRÓ M. (2007): Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR 2007). Kézirat, MTA ÖBKI, Vácrátót, 184 pp.
NÉMETHY M. (2012): Hínár ellen amur az Abért-tóba – Vas Népe 2012.07.24.